Program
01-02
18:00
1:42
Animasjon
Barn
7
01-02
20:30
2:17
Drama/Krigsfilm
Ungdom
11
04-02
18:00
1:42
Animasjon
Barn
7
04-02
20:30
2:17
Drama/Krigsfilm
Ungdom
11
06-02
18:00
1:25
Animasjon
Alle
0
06-02
20:30
1:54
Drama/Thriller
Ungdom
11
07-02
15:00
1:25
Animasjon
Alle
0
07-02
17:00
1:42
Animasjon
Barn
7
08-02
18:00
1:25
Animasjon
Alle
0
08-02
20:30
1:54
Drama/Thriller
Ungdom
11
11-02
18:00
1:25
Animasjon
Alle
0
11-02
20:30
1:54
Drama/Thriller
Ungdom
11
13-02
18:00
1:38
Action/Eventyr
Barn
7
13-02
20:30
2:05
Drama
Voksne
15
14-02
15:00
1:25
Animasjon
Alle
0
14-02
17:00
1:38
Action/Eventyr
Barn
7
15-02
18:00
1:38
Action/Eventyr
Barn
7
15-02
20:30
2:05
Drama
Voksne
15
18-02
18:00
1:38
Action/Eventyr
Barn
7
18-02
20:30
2:05
Drama
Voksne
15
20-02
21:30
2:05
Drama
Voksne
15
22-02
20:30
2:05
Drama
Voksne
15
25-02
20:30
2:05
Drama
Voksne
15